Praha-město Praha-západ

Ministerstvo životního prostředí odmítlo stavbu lanovky na Hraničník, proces EIA skončil

PRAHA/ŠUMAVA - 03.11.2014 16:03


Ministerstvo životního prostředí vydalo minulý pátek nesouhlasné stanovisko s projektem výstavby lanovky na horu Hraničník na Šumavě a ukončilo tak proces posuzování vlivu této stavby na životní prostředí (EIA). Podnikatelský záměr, který dlouhodobě kritizují ekologické irganizace, podle MŽP odporuje podmínkám ochrany přírody soustavy Natura 2000. Rozhodnutí ministerstva uvítali ochránci přírody z Hnutí Duha i dalších organizací.

Projekt předpokládal vymezení koridoru pro novostavbu lanové dráhy propojující českou stranu se stávajícím lyžařským areálem Hochficht v Rakousku včetně dalších souvisejících staveb. Z české strany by se výstavba dotkla katastrálního území Nové Pece a Zvonkové. Koridor byl navržen přes I. a II. zónu Národního parku Šumava a CHKO Šumava, přičemž procházel lokalitami soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti Šumava a evropsky významné lokality Šumava, příhraničního prostoru FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler). Existovaly celkem čtyři varianty, všechny ale MŽP zamítlo.

"Vzhledem k prokázaným významným negativním vlivům na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a s ohledem na ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně mezinárodních závazků, vyjádřených ve směrnicích 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, byl tedy proces EIA ukončen nesouhlasným stanoviskem EIA ke všem navrženým aktivním variantám záměru," řekla Regionálním novinám mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Podle ní byl pro vydání nesouhlasného stanoviska EIA zásadním střet s předměty ochrany a celistvostí lokalit soustavy Natura 2000. "Byly identifikovány významné negativní vlivy na celistvost ptačí oblasti Šumava a významný negativní vliv na jeden předmět ochrany v ptačí oblasti Šumava (tetřev hlušec), významný negativní vliv na celistvost evropsky významné lokality Šumava a čtyři předměty ochrany evropsky významné lokality Šumava (rys ostrovid, Bučinné asociace 9110 Luzulo-Fagetum, 9130 Asperulo-Fagetum a 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta) a významné negativní vlivy na dva předměty ochrany v FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler v Rakouské republice (9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta, rys ostrovid). Dále byl identifikován mírně negativní vliv na šest předmětů ochrany v ptačí oblasti Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný), jeden předmět ochrany v evropsky významné lokalitě Šumava (prioritní stanoviště 91E0 Údolní jasanovo-olšový luh) a jeden předmět ochrany v FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler (prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les)," citovala Roubíčková z rozhodnutí.

Ministerstvo posuzovalo předmětný záměr od roku 2012, v průběhu procesu EIA nechalo zpracovat odborné dokumenty - oznámení záměru, dokumentace, doplněk dokumentace a posudek, které spolu s vyjádřeními dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a dotčeného státu (Rakousko) byly zásadními podklady pro stanovisko EIA.

Rozhodnutí potěšilo ekologické organizace, které proti záměru lanovky dlouhodobě vystupovaly. "Lanovka se sjezdovkou do přírodně vysoce cenného prostředí, které máme na české straně Hraničníku a Smrčiny, nepatří. Ministerstvo na základě zpracovaných posudků muselo dojít k závěru, který říkáme od počátku - dopady na životní prostředí by byly tak zásadní a v rozporu s českými i evropskými předpisy na ochranu přírody, že stavbu nelze povolit. Oproti tomu jsou úvahy samospráv, že lanovka by nastartovala rozvoj šumavských obcí, jen spekulacemi," uvedl Edvard Sequens z hnutí Calla. "Navíc by nezůstalo jen u jedné lanovky. Developeři mají v šuplíku další plány na výstavbu lyžařského areálu na vedlejší Smrčině. Je dobře, že to ministerstvo zamítlo a ukázalo, že zase dělá svoji práci - totiž chrání české přírodní dědictví podle platných zákonů," dodal Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

dasSouvisející zprávy

Z vlčího výběhu Národního parku Bavorský les uteklo šest vlků

06.10.2017 14:39

Likvidace polomů po srpnové bouřce si vyžádala uzavření některých turistických tras

05.10.2017 15:16

Letos je tragický rok na Šumavě pro kriticky ohrožené losy evropské

26.07.2017 10:17

S vlky na Šumavě už musejí počítat i chovatelé hospodářských zvířat

18.07.2017 14:53

Správa NP Šumava pomalu začne s přípravou nové zonace a návrhu klidových území

06.04.2017 11:29

O Šumavu je stále větší zájem. Lákají výlety do divočiny i návštěvnická centra

16.02.2017 11:40

Na NC Srní se začne pozorovat noční život vlků ve vysoké kvalitě

19.12.2016 14:59

Fotopast zachytila v Novohradských horách rysí rodinku

30.11.2016 16:36

Za rysem nově na Návštěvnické centrum Kvilda

16.08.2016 14:44

Správa NP Šumava otevírá nové středisko environmentální výchovy

02.04.2016 17:47